Aktuality

Úroky z úroků v NOZ: Nashledanou, obecně uznávaný právní principe!

Říká se tomu anatocismus, usurae usurarum nebo prostě úroky z úroků. Např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina proti Finančnímu ředitelství v Brně se uvádí: „Mezi obecně uznávané právní principy lze nepochybně zařadit i zákaz anatocismu, jenž je v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně vymezen již od dob římských.“ Obdobné bylo napsáno též mnohokrát předtím i poté.
Od 1. ledna je tomu však jinak, ve smlouvě již úroky z úroků sjednat […]

§ 1872 NOZ: Jeden za všechny a všichni za jednoho!

Naším nejoblíbenějším ustanovením nového občanského zákoníku je nepochybně § 1872 odst. 1: “Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho.“
Zákonodárce je vlastně docela veselá kopa.

Jsou pacta skutečně servanda?

Jedním z hlavních principů nového občanského zákoníku je posílení významu smlouvy jako takové, v zákoně se výslovně uvádí: „daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.“
Velice překvapivé je proto ustanovení § 1999 NOZ, podle nějž lze vypovědět jakoukoli smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která alespoň jednu stranu zavazuje k „nepřetržité nebo opakované činnosti“ či k strpění takové činnosti.
Ustanovení možná vypadá nenápadně, ale ve skutečnosti dává možnost velmi snadno vypovědět takřka každou smlouvu na dobu neurčitou, ať už se […]

Každá akciová společnosti musí mít nově své internetové stránky

Máte akciovou společnost? A už jste si nechali udělat internetové stránky?
Od 1. ledna 2014 musí mít každá akciová společnost své internetové stránky a zveřejňovat na nich zákonem požadované údaje. Společnosti s ručením omezeným tuto povinnost nemají, ale pokud si stránky zřídí, musí na nich rovněž tyto požadované údaje uvádět.
Jak jste na tom Vy? My internetové stránky máme!

Nevyzvedávat poštu se přestalo vyplácet

Když se za účinnosti starého OZ mělo něco doručit druhé straně (výpověď, odstoupení od smlouvy apod.), bylo to vždycky utrpení. Adresát si totiž nemusel dopis na poště vůbec vyzvednout a odesílatel pak musel náročně prokazovat, že mu ho doručil osobně nebo ho vhodil do schránky apod.
Podle nového občanského zákoníku toto břemeno z odesílatele odpadá, jelikož se nově zavádí domněnka, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Nevyzvedávat si poštu se tedy konečně přestalo […]

Lze úkon provedený elektronickými prostředky považovat za písemný?

Existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2009, podle nějž úkon provedený elektronickými prostředky nelze považovat za písemný, pokud není opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Toto rozhodnutí však respektuje snad jen Okresní soud v Teplicích.
Obecně je naopak přijímáno, že písemným právním úkonem je každý e-mail a dokonce i zpráva SMS či zpráva na Skype či Basecampu, z níž je jasný její obsah a určení odesílatele. Takže berte vážně, co píšete.

Předsmluvní odpovědnost

Významnou novinkou v českém právním řádu je tzv. předsmluvní odpovědnost. Každý má právo vést o smlouvě jednání a neodpovídá za to, že ji neuzavře. Jinak je tomu ale tehdy, když někdo smlouvu uzavřít vůbec nechce, ale vyvolává dojem, že ano (třeba jen proto, že se v provozovně druhé smluvní strany zdarma servírují chlebíčky). V takovém případě má druhá strana nárok na náhradu způsobené újmy. Nakonec se tedy ty chlebíčky mohou pěkně prodražit…

Podařil se nám husarský kousek!

Podařil se nám husarský kousek! Podle nejčastějšího výkladu nového občanského zákoníku musí být plná moc k založení s.r.o. sepsána ve formě notářského zápisu. Nám to přišlo přehnaně formalistické, našli jsme tedy progresivního notáře a založili společnost APPIUS, s.r.o., pouze na základě klasické plné moci s ověřeným podpisem. A včera byla společnost APPIUS, s.r.o., úspěšně zapsána do obchodního rejstříku.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=appius