Podle obchodního zákoníku měly s.r.o. a a.s. povinnost vytvářet tzv. rezervní fond, a to až do výše 10 % základního kapitálu společnosti. Ve většině případů se však jednalo jen o účetní položku bez praktického významu, která znamenala jen další podnikatelskou zátěž, jelikož rezervní fond sám o sobě nebyl způsobilý jakoukoli efektivní ochranu před hrozícím úpadkem společnosti poskytnout.
Nová právní úprava proto povinnost zřizovat rezervní fond zrušila, nově založené společnosti již tedy běžný rezervní fond zřizovat nemusí. A pokud máte společnost zřízenou před 1. lednem 2014, můžete rezervní fond ze stanov (společenské smlouvy) jednoduše vypustit.