K slabší ochraně vlastnického práva nabytého bezplatně (§ 1043 NOZ) má smysl se ještě jednou vrátit. Aplikace tohoto ustanovení totiž nepřipadá v úvahu zdaleka jen v případě darování. K bezplatnému nabytí vlastnictví dochází též v případě dědění, při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, při vypořádání manželů při zániku jejich společného jmění (ať už po rozvodu nebo v důsledku uzavření manželské smlouvy), obdobně při vypořádání spoluvlastníků při zániku spoluvlastnictví, při rozdělení domu na bytové jednotky, anebo třeba v důsledku uzavření dohody o narovnání.
Ve všech těchto případech může dojít ke kolizi s vlastnickým právem jiného, a pokud tato třetí osoba bude své právo dovozovat z úplatného nabývacího titulu, bude mít dle zákona postavení silnější. Doporučujeme tedy vždy si ve smlouvě zajistit dostatečné záruky.