Založení jiných korporací a fundací

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou nejběžnějšími typy obchodních společností nejen v České republice, ale vůbec na celém světě. Výčet typů obchodních společností je však mnohem širší. Pokud tedy požadujete něco jiného, než co nabízejí společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, obraťte se na nás a my Vám založíme některý z ostatních typů korporace či fundace podle Vašich představ.

Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost je nejjednodušším typem obchodní společnosti. Své uplatnění nachází tehdy, když chce vícero osob podnikat společně pod jedním označením (tzv. firmou) a získat status právnické osoby, ale jinak nechtějí na svém způsobu podnikání nic měnit. Nemusejí kvůli založení v.o.s. chodit k notáři, nemusejí splácet žádný základní kapitál, nemusejí vytvářet žádnou strukturu společnosti, jelikož o všem rozhodují všichni společníci společně a navenek může v.o.s. zastupovat v zásadě každý z nich. Významnou nevýhodou však je to, že za závazky veřejné obchodní společnosti ručí její společníci celým svým majetkem.

Oproti s.r.o. bylo dříve velkou výhodou, že není třeba platit žádný základní kapitál a že nebylo třeba vytvářet rezervní fond. Po rekodifikaci civilního práva, kdy pro založení s.r.o. stačí základní kapitál ve výši 1,- Kč a vytvářet rezervní fond již také není třeba, však tyto výhody v.o.s. odpadly. Nadále přitom zůstala nevýhoda ta, že na rozdíl od s.r.o. ručí společníci v.o.s. za její závazky celým svým osobním majetkem.

Objednat

Založení jiných korporací a fundací

Objednat

Založení komanditní společnosti (k.s.)

Komanditní společnost svým zřízením vzájemně kombinuje výhody v.o.s. a s.r.o. Jejím charakteristickým znakem je to, že část jejích společníků nemusí platit žádný základní kapitál, zato však ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (tzv. komplementáři); a druhá část společníků (tzv. komanditisté) sice základní kapitál platit musí, zato však ručí jen do výše svých nesplacených vkladů, jako je tomu u s.r.o. Je přitom zřejmé, že rozhodující roli na fungování společnosti mají komplementáři, kteří jsou statutárními orgány, zatímco komanditisté působí spíše jako investoři s právem na podíl na zisku.

Výhodou komanditní společnosti je především snadnost jejího založení, neboť stejně jako u v.o.s. není nutno sepsat společenskou smlouvu notářským zápisem. Komanditní společnost svou strukturou navíc usnadňuje organizaci fungování společnosti v okamžiku, kdy je potřeba zajistit vstup cizího kapitálu. Nevýhodou oproti s.r.o. však je skutečnost, že někteří společníci musejí ručit za závazky společnosti celým svým majetkem.

Založení evropské společnosti (ES)

Evropská společnost je zvláštním typem obchodní korporace, který byl vytvořen pro usnadnění podnikání v celém evropském prostoru. Organizace evropské společnosti je velmi podobná stávající akciové společnosti, navíc je však upraveno fungování společnosti se zahraničním prvkem a je usnadněn přesun sídla společnosti mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, jelikož při něm není nutno provádět zrušení společnosti s likvidací. Tyto výhody jsou však vykoupeny složitostí založení evropské společnosti, které je velice sofistikovaným, časově i ekonomicky náročným procesem.

Donedávna byly evropské společnosti vyhledávány též pro možnost zvolit si mezi dualistickým a monistickým vnitřním uspořádáním společnosti, takže pro usazení jejích orgánů nebylo třeba tolik osob jako u akciové společnosti. Po rekodifikaci civilního práva je však možno vybírat mezi dualistickým a monistickým uspořádáním též u běžné akciové společnosti, jedinou výhodou evropské společnosti tak od 1. ledna 2014 zůstává snadnost přesunu sídla v rámci Evropské unie.

Založení nadace a nadačního fondu

Nadace a nadační fond jsou právnické osoby, od obchodních korporací se však výrazně odlišují. Nejedná se totiž o sdružení osob, nýbrž o účelově vyčleněný majetek, který je následně spravován správní radou a na osobách zakladatele již není nijak závislý.  Podle občanského zákoníku se nadace předpokládá jako trvalá a nadační fond je zpravidla pouze dočasné povahy, založeny přitom mohou být pouze za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným.

Objednat

Založení jiných korporací a fundací

Objednat